asp函数:居民身份证验证的asp函数

27682012-09-10

刚才在网上看到一个居民身份证验证asp函数,感觉到在做用户注册的时候可以用到,于是就转过来,以便大家到时候用到,方便使用,西安网站建设团队点墨网络竭诚为您服务。并且经过我的测试,完全没有问题,测试结果是:
1、输入错误的身份证号,程序会输出相应的错误提示。
2、输入正确的身份证号,程序会将这个身份证号直接输出。
函数具体代码如下:

<%
Function CheckCardId(e)
arrVerifyCode = Split("1,0,x,9,8,7,6,5,4,3,2", ",")
Wi = Split("7,9,10,5,8,4,2,1,6,3,7,9,10,5,8,4,2", ",")
Checker = Split("1,9,8,7,6,5,4,3,2,1,1", ",")
If Len(e) < 15 Or Len(e) = 16 Or Len(e) = 17 Or Len(e) > 18 Then
CheckCardId= "身份证号共有 15 码或18位"
Exit Function
End If
Dim Ai
If Len(e) = 18 Then
Ai = Mid(e, 1, 17)
ElseIf Len(e) = 15 Then
Ai = e
Ai = Left(Ai, 6) & "19" & Mid(Ai, 7, 9)
End If
If Not IsNumeric(Ai) Then
CheckCardId= "身份证除最后一位外,必须为数字!"
Exit Function
End If
Dim strYear, strMonth, strDay
strYear = CInt(Mid(Ai, 7, 4))
strMonth = CInt(Mid(Ai, 11, 2))
strDay = CInt(Mid(Ai, 13, 2))
BirthDay = Trim(strYear) + "-" + Trim(strMonth) + "-" + Trim(strDay)
If IsDate(BirthDay) Then
If DateDiff("yyyy",Now,BirthDay) <-140 or cdate(BirthDay)> date() Then
CheckCardId= "身份证输入错误!"
Exit Function
End If
If strMonth > 12 Or strDay > 31 Then
CheckCardId= "身份证输入错误!"
Exit Function
End If
Else
CheckCardId= "身份证输入错误!"
Exit Function
End If
Dim i, TotalmulAiWi
For i = 0 To 16
TotalmulAiWi = TotalmulAiWi + CInt(Mid(Ai, i + 1, 1)) * Wi(i)
Next
Dim modValue
modValue = TotalmulAiWi Mod 11
Dim strVerifyCode
strVerifyCode = arrVerifyCode(modValue)
Ai = Ai & strVerifyCode
CheckCardId = Ai
If Len(e) = 18 And e <> Ai Then
CheckCardId= "身份证号码输入错误!"
Exit Function
End If
End Function
response.write CheckCardId("528337194801020025")
%>

通过本文您对西安网站建设有了进一步了解,本公司温馨提醒:找西安做网站公司,请选择手续齐全、业务精、服务好的正规公司。

工商网上亮照

版权所有:西安点墨网络科技有限公司 信息备案编号: 陕ICP备11004160号-1

客户服务电话:15229292610

公司注册地址:西安市雁塔区融鑫路丽湾蓝岛1幢3单元16层31605号

临时办公地址:西安市雁塔区朱雀大街紫郡长安F3

Sitemap 网站地图 手机版

服务热线:15229292610

客服信箱:vip@dianmo.cc

846461336327

版权所有:西安点墨网络科技有限公司 信息备案编号: 陕ICP备11004160号-1